Cirkulær bioøkonomi er nyt forretningsområde

Landbrug & Fødevarer vil have Danmark positioneret som et kraftcenter for cirkulær bioøkonomi. Derfor peger erhvervsorganisationen nu på otte vigtige indsatsområder, der skal sættes ind på for at sikre den position.

Landbrug & Fødevarer satser på cirkulær bioøkonomi. Derfor peger erhvervsorganisationen nu på otte indsatsområder, der skal sættes ind på for at sikre, at Danmark også fremadrettet vil være et kraftcenter for cirkulær bioøkonomi.

Karen Hækkerup, der er administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, siger:

”Den danske fødevareklynge har en unik styrkeposition, der er oplagt at bygge videre på, når vi taler om cirkulær bioøkonomi. Vores medlemmer har altid tænkt i praktiske og effektive løsninger til recirkulering og fuld udnyttelse af ressourcerne. Derfor går vi nu aktivt ud og peger på otte områder, hvor der skal sættes aktivt ind for at bevare Danmarks nuværende position på området.”

Ifølge Karen Hækkerup er det vigtigt, at fødevareklyngens styrkeposition ikke bliver taget for givet. Det kræver gode produktionsvilkår og et hjemmemarked at eksperimentere på:

”Hvis vi udnytter vores nuværende position rigtigt, kan den skabe basis for helt nye forretningsområder med meget stort potentiale for landmænd og fødevarevirksomheder, og dermed for hele Danmark; til gavn for vækst, velfærd, arbejdspladser, eksportmuligheder og løsninger af globale miljø- og klimaudfordringer,” siger Karen Hækkerup.

Et studie fra Ellen MacArthur Foundation underbygger Karen Hækkerups pointer, da studiet viser, at der er potentiale til at forøge det danske bruttonationalprodukt med op til 1,4 procent og skabe 11.000 jobs i 2035.

LÆS OGSÅ:  Sådan kan du nemt hjælpe – giv kræftramte familier et frirum

Brug for en bæredygtig udvikling
”Der er ingen tvivl om, at forbruget af fossile brændstoffer og bortskaffelse af affald er blandt de helt store udfordringer for klima og miljø. Vi kan dog i langt højere grad anvende biologiske råvarer, men det er samtidig en stor global udfordring at producere fødevarer og samtidig biomasse nok til at opfylde det stigende globale behov,” siger Karen Hækkerup.

FN’s verdensmål stiller da også skarpt på forbruget af naturressourcerne, og cirkulær bioøkonomi er et godt eksempel på, hvordan fødevareklyngen kan sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling.

”Det handler i høj grad om effektiv ressourceudnyttelse og om at bruge de teknologier, der øger udbyttet og sikrer høj udnyttelse af foder, gødning og alle andre ressourcer i produktionen. Og så handler det om at udnytte restprodukterne fra produktionen til højværdiprodukter og energi. Eksempelvis når valle – et restprodukt fra osteproduktion – bliver til værdifuldt mælkepulver,” siger Karen Hækkerup.

Det er et område, hvor den danske fødevareklynge – netop qua fødevareklyngens tradition for innovation og samarbejde på tværs af værdikæderne – har et unikt udgangspunkt.

Behov for øget forskning
Derfor peger Landbrug & Fødevarer også på, at der skal produceres mere bæredygtig biomasse – fx ved en øget produktion af græs og bedre udnyttelse af halm.

”Potentialet er stort. Det viser den ”10 millioner tons plan”, som forskere fra universiteter og Ørsted har udviklet, men nu er der behov for en plan for at effektuere den vision,” siger Karen Hækkerup.

LÆS OGSÅ:  Politiet: "Nu er det hårdt mod hårdt" - Anholder Black Army-medlemmer på stribe.

Landbrug & Fødevarer ser også gerne en styrket indsats for recirkulering af næringsstoffer. Det kræver blandt andet et øget fokus på grænseværdier for uønskede stoffer, som for eksempel mikroplast. Det skal også være muligt at bruge biogødning som råstof til handelsgødning.

Landbrug & Fødevarer ser også meget gerne en øget forskning i metoder til at udvinde højværdiprodukter af biorestprodukter, for selvom langt de fleste rester udnyttes i dag, er det typisk for langt nede i værdikæden.

Videndeling er nødvendigt
En af anbefalingerne fra Landbrug & Fødevarer handler om effektiv udnyttelse af vand. Fødevareproduktion kræver meget vand, og det er nødvendigt at få mere genbrug af vandet og at arbejde med udvikling og implementering af mere vandeffektive afgrøder.

”Generelt ønsker vi, at det sikres, at alt organisk affald kan anvendes til energi og næringsstofferne recirkuleres. Og derfor skal madspild også elimineres i størst muligt omfang,” siger Karen Hækkerup.

Udvikling af viden og videndeling generelt skal ifølge Landbrug & Fødevarers udspil øges markant. Viden om cirkulær bioøkonomi skal altså integreres i relevante uddannelser indenfor fx natur- og samfundsvidenskab. Der bør også forskes i fx bioraffinering, nye materialer og dyrkningssystemer, der optimerer biomasseproduktionen og sikrer maksimal udnyttelse af næringsstofferne.

”Vi ønsker også, at der sker en regeltilpasning i EU-lovgivningen. Det skal simpelthen være lettere at implementere cirkulære løsninger. Her må Danmark meget gerne gå forrest. Det kan fx være i en indsats for udvikling af nye standarder, så innovative danske løsninger kan blive udbredt til resten af verden,” siger Karen Hækkerup.

LÆS OGSÅ:  Fordobling i evakueringer siden 2016

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)