Evaluering af evakueringsindsats i Afghanistan

Evaluering og læring af danske myndigheders evakueringsindsats i Afghanistan 2021.

Evakueringen af personer ud af Kabul var en af de mest komplekse internationale kriseindsatser, som danske myndigheder har gennemført. Som alle andre lande stod Danmark over for en meget vanskelig udfordring med behov for hurtig evakuering, ikke alene af danske statsborgere og udsendte, men også af et stort antal lokaltansatte, tolke og andre, som havde samarbejdet med Danmark, samt ansatte ved internationale organisationer og deres familier.

Forløbet kalder efter regeringens opfattelse på grundig refleksion – og på, at der drages læring for at sikre, at myndighederne fremover er bedst muligt rustet til at løse lignende kriseopgaver.

Derfor igangsætter regeringen nu en grundig evaluering af evakueringsindsatsen.

Evalueringen vil bestå af en samlet, tværgående kortlægning og evaluering af myndighedernes arbejde med evakueringen fra Kabul. Særligt Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet var involveret i indsatsen, som blev gennemført under stort tidspres og meget vanskelige og uforudsigelige vilkår.

Der etableres en tværministeriel gruppe til at forestå evalueringen bestående af Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet samt relevante underliggende myndigheder.  Evalueringsarbejdet forankres i et sekretariat i Udenrigsministeriet.

Evalueringen vil – baseret på en detaljeret kortlægning af forløbet – indeholde en vurdering af planlægningen og beredskabet mhp at identificere relevante læringspunkter og styrke danske myndigheders parathed til at adressere denne type kriseopgaver i fremtiden. Evalueringen vil fokusere på perioden fra primo 2021 og frem til Kabuls fald. Evalueringen vil fokusere på fem overordnede hovedområder:

LÆS OGSÅ:  Afghanere i krise får hjælp til at overleve vinteren  

1. Tidslinje – Kortlægning af optakten til og forløbet af evakueringsindsatsen.

2. Beredskabsniveau– Var danske myndigheder og internationale samarbejdspartnere godt nok forberedt på en krise af denne karakter?

3. Vidensgrundlag og efterretningsbillede– Hvad vidste danske myndigheder om udviklingen i Afghanistan, herunder særligt om Talibans fremmarch?  Hvilket materiale byggede beslutningerne på, og hvordan kan vidensgrundlaget i sådanne situationer forbedres?

4. Operativ myndighedsindsats – Læringspunkter omkring planlægning, beslutningsgange, koordination, myndighedssamarbejde og praktisk gennemførsel af evakueringen, herunder identifikation og sikkerhedsscreening af evakuerede.

5. Danmarks brug af lokalt ansatte og tolke i lyset af evakueringen– Hvilken læring kan drages af forløbet vedrørende rammerne for håndtering af disse grupper i alvorlige krisesituationer?

Ekstern referencegruppe: Der nedsættes som led i evalueringen en ekstern gruppe med henblik på at indhente bidrag om erfaringer fra evakueringsindsatsen. Det gælder bl.a. bidrag fra relevante danske parter uden for centraladministrationen, som deltog i evakueringsarbejdet. Andre landes erfaringer vil også blive inddraget.

Tidshorisont: Afslutning inden for 3-4 måneder.