Fængselsstraf til tyrkisk svindler-chauffør

Arkivbillede.

En 53-årig tyrkisk chauffør blev onsdag formiddag idømt 30 dages fængsel ved retten i Sønderborg for medvirken til overtrædelse af straffelovens §175 om intellektuelt falsk, der bl.a. vedrører at give urigtige oplysninger i et dokument. Den 53-årige chauffør blev samtidig udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Sagen startede den 14. maj 2018, da Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd standsede en tyrkisk lastbil i Padborg.

’Chaufføren fremviste en turtilladelse og et fragtbrev, der viste, at han havde kørt med varer fra Tyrkiet til Danmark, men en nærmere undersøgelse viste ret hurtigt, at det ikke kunne være rigtigt’, fortæller specialanklager Pernille Moesborg. Chaufføren blev derfor fremstillet i grundlovsforhør samme dag, hvor han blev fængslet.

Chaufføren blev dømt for at have skrevet falske oplysninger på turtilladelsen. ’Den tyrkiske chauffør har under sagen nægtet sig skyldig, men valgte at modtage dommen’, oplyser Pernille Moesborg.

Han blev fængslet efter dommen og skal sidde varetægtsfængslet, indtil han kan udsendes af landet.

For Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Pernille Moesborg.

Fakta:

Turtilladelse i forhold til denne sag: En tilladelse udstedt af de danske myndigheder til Tyrkiet. Tilladelsen udleveres af de tyrkiske myndigheder til en tyrkisk transportvirksomhed efter ansøgning. Tilladelsen giver lov til at køre én tur fra Tyrkiet til Danmark med gods, og retur fra Danmark til Tyrkiet med gods. Tilladelsen giver ikke lov til, at godset kan hentes eller afleveres i andre lande.

Straffelovens § 175 – intellektuelt falsk: Den, der for at skuffe i retsforhold i offentligt dokument eller bog, i privat dokument eller bog, som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler den pågældende at udfærdige eller føre, eller i læge-, tandlæge-, jordemoder- eller dyrlægeattest afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilket erklæringen skal tjene som bevis, straffes med bøde eller fængsel i indtil 3 år.

Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelse af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.

Kommentarer