Inkompetencen i SKAT fortsætter

De besparelser, som blev gennemført i SKAT i årene fra 2006 til 2013, har resulteret i personaleafgang og den heraf følgende usikkerhed, der skabte et problematisk arbejdsklima. Det skriver Berlingske.

SKAT’s organisation måtte ændres gentagne gange i takt med, at der blev færre ansatte – med heraf følgende fysiske flytninger og skift til nye arbejdsopgaver, nye kolleger og nye chefer. Tilsammen har det medført tab af kompetence, usikkerhed, uregelmæssige arbejdsvilkår og mindsket produktivitet. Hertil kommer mangelfulde og ineffektive IT- løsninger samt problemer med datakvalitet.

Og det hele gentog sig, da man sidste år valgte at opsplitte SKAT i syv nye styrelser, selvom organisationen langtfra var kommet sig over de tidligere ændringer.

Siden 2005 er der ikke rekrutteret medarbejdere med en egentlig skattefaglig baggrund på grund af nedskæringer med deraf følgende afskedigelser – senest i 2014. Først i 2018 blev der etableret en ny skattefaglig professionsbacheloruddannelse i SKAT, som kan være med til at styrke den faglige genopretning, men de første færdiguddannede hold vil først være klar til job i Skatteforvaltningen i begyndelsen af 2022.

Langt størstedelen af det samlede ministeriums ledelseslag er blevet udskiftet over en kort årrække. Mens der tidligere var en klar tendens til at vælge ledere med en relativt tung skattefaglig viden, er disse nu for en stor dels vedkommende udskiftet med ledere med mere generelle ledelsesmæssige kompetencer. Den sidste direktør, der havde en skattefaglig baggrund, fratrådte tilbage i 2009. Dette resulterer i, at flere store beslutninger i skattevæsenet hviler på et luftigt grundlag.

Facit er, at den tidligere faglige styring ikke længere eksisterer. Chefernes indsigt i faglige anliggender er i højere grad erstattet med kontraktstyring. Det gælder både i relationen mellem departementet og styrelserne og internt i styrelserne.

24NYT: Skatteminister Morten Bødskov (S) vil give en milliardstor redningskrans til det skrantende skattevæsen, skriver medierne. Der skal oprettes et nyt skattecenter med foreløbig 250 medarbejdere til styrket skattekontrol. Det nye skattecenter er en organisatorisk knopskydning på et i forvejen komplekst system med hele syv styrelser. Og en forbedret kontrol er heller ikke nødvendigvis et spørgsmål om flere ressourcer, men om mere intelligent kontrol.

Hvorom alting er: Det er perspektivløst at decentralisere et skattevæsen og fortsætte med det samme uduelige mandskab. Og det er perspektivløst at tilføre ressourcer til en samspilsramt organisation, der ikke fungerer.

Kommentarer