Slipper danske rigmænd for skat?

En omfattende analyse fra det amerikanske medie Propublica viser, at nogle af de rigeste mennesker i USA i nogle år slet ikke har betalt indkomstskat. Analysen er offentliggjort midt i en debat om, hvordan det amerikanske skattesystem skal skrues sammen fremover. Præsident Joe Bidens erklærede målsætning er som bekendt at øge skatten for landets virksomheder og de økonomisk mest velstillede borgere.

24NYT: Slipper danske rigmænd også for at betale skat? Til 24NYT oplyser den tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, at mens danske velhavere tidligere kunne opnå skattefradrag ved at investere i f.eks. togvogne og skibe, er der efterhånden luget godt ud i den slags muligheder.

Tidligere var fradrag – ligesom den positive skat – progressive eller rettere degressive: jo højere indkomst, jo større fradragsværdi. I dag er stort set alle fradrag proportionale, dvs. at der er ensartet fradragsværdi for alle.

Desuden er fordelen ved anpartsinvesteringer forstået som passive investeringer, som ikke forudsætter investors aktive deltagelse i aktiviteten, fjernet.

Tilbage er muligheden for at indgå i særlige fåmandsinvesteringer, som giver adgang til f.eks. afskrivninger på lige fod med egentlig erhvervsmæssig virksomhed. Men her hæfter man også for hele aktiviteten.

Der er fortsat mulighed for at udnytte fordele ved investeringer i lavskattelande. F.eks. foretage opsparing på Kanaløerne eller i Luxembourg. Problemet hermed set fra investors side er, at der ofte vil indtræde en særlig beskatning, når pengene trækkes hjem til Danmark.

Alt i alt findes der ikke særlige danske regler, der tilgodeser høje indkomster specifikt – men jo større beløbene er, jo mere spidsfindige internationale arrangementer, kan man indskibe sig i. Der gøres fra bl.a. dansk side store anstrengelser for at fjerne fordelene herved, men to forhold er svære at gøre noget ved:

·       Myndighederne er altid bagud. Smarte folk finder hele tiden nye muligheder og lovgivningen er derfor altid på bagkant.

·       Nogle snyder decideret og holder indkomster ude fra dansk beskatning – men her er der altså tale om ulovlig skattesvig.