Tibetkommissionen beretning

Tibetkommissionen har i dag afgivet sin beretning om hændelsesforløbene i forbindelse med officielle besøg fra Kina i 2012, 2013 og 2014.

Tibetkommissionen finder, at der er grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende over for to navngivne polititjenestemænd i anledning af det kinesiske statsbesøg i 2012 og det efterfølgende forløb i forbindelse med besvarelser af spørgsmål fra Folketinget om politiets handlinger ved besøget.

Sideløbende med kommissionens arbejde har Politiklagemyndigheden undersøgt, om der er grundlag for en straffesag mod de to polititjenestemænd for at afgive usand vidneforklaring og for at afgive urigtige oplysninger til Folketinget.

Politiklagemyndigheden afgav tidligere i år en redegørelse herom til Statsadvokaten i København. Rigspolitiet afventer statsadvokatens vurdering, før der tages stilling til et disciplinært ansvar.

Det fremgår endvidere af beretningen, at kommissionen finder det kritisabelt, at en ledende polititjenestemand ikke fulgte op på, om den valgte strategi blev efterlevet i den operationelle planlægning og ageren og heller ikke efter henvendelser om politiets håndtering af besøgene fandt anledning til at gøre sig bekendt med indholdet af operationsbefalingen og de taktiske befalinger.

Kommissionen har dog ikke fundet, at der er fornødent grundlag for at søge et disciplinært ansvar gjort gældende overfor den pågældende.

Kommissionens beretning giver anledning til at vurdere, om politiets procedurer omkring operationsplaner er tilstrækkeligt solide.

Københavns Politi styrkede allerede i november 2015 procedurerne, hvor kredsen oprettede en ny afdeling for operativ kvalitet i beredskabsenheden.

Rigspolitiet vil sikre, at der i politiet udarbejdes landsdækkende retningslinjer for den ledelsesmæssige forankring, legalitetskontrol og godkendelse af politiets operationsplaner.

Hændelserne, som er behandlet af kommissionen, har allerede givet anledning til at skærpe procedurerne omkring den generelle folketings- og ministerbetjening i politiet. Der er siden da løbende arbejdet med kvalitetssikring og optimering af processerne.

Dette arbejde fortsætter.

Endelig arbejdes der i politiet løbende med at sikre, at ledere og medarbejdere forstår og handler i overensstemmelse principperne for god adfærd i det offentlige.

Det betyder, at medarbejdere og ledere skal være godt klædt på til at forvalte de centrale pligter, der er knyttet til arbejdet i det offentlige. Politiet vil fremadrettet yderligere intensivere dette arbejde.

Kommentarer