Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) offentliggør årlige rede­gørelser

TET offentliggør i dag sine årlige redegørelser om kontrollen af henholdsvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Politiets PNR-enhed (PPNR), Forsvarets Efterret­ningstjeneste (FE) samt Center for Cybersikkerhed (CFCS) i 2023.

Sigtet med redegørelserne er at give en generel information om karakteren af det til­syn, der udøves vedrørende PET og PPNR, FE samt CFCS. Redegørelserne indeholder blandt andet oplysninger om de forhold, som TET har valgt særligt at interessere sig for, og om i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at behandlingen af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne.

Redegørelserne, som blandt andet indeholder en sammenfatning af og statistik om TETs kontrol i 2023, findes på tilsynets hjemmeside.

Fakta om TET

TET er et uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at PET, FE og CFCS behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. TET fører tillige tilsyn med, at PPNR behandler personoplysninger på vegne af PET og FE i overensstemmelse med lovgivningen.

TET kan hos PET, FE, CFCS og PPNR kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger, som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. TET kan endvidere afkræve PET, FE, CFCS og PPNR skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed, ligesom tilsynet kan anmode om, at en repræsentant for tjenesterne, centret eller enheden er til stede med henblik på at redegøre for de behandlede sager.

LÆS OGSÅ:  Efterretningstjenesterne kritiseres

TET består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterret­ningstjenesterne.

Medlemmerne er:

  • Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret (formand)
  • Juridisk chef Pernille Christensen, Kommunernes Landsforening
  • Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet
  • Professor Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet
  • Direktør Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse

TET bistås af et sekretariat, der i udøvelsen af sit hverv alene er undergivet tilsynets instruktion. TET bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet, og herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer de pågældende skal have.

TET har tillige udgivet standarder for sin virksomhed vedrørende kontrol af PET, FE, CFCS og PPNR. Standarderne findes ligeledes på TETs hjemmeside.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)