Klumme: Er Brostrøm vor tids dr. Mengele?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

I kølvandet på 2. verdenskrig og Nürnberg-processen mod de nazistiske krigsforbrydere blev der i amerikansk regi i 1947 udviklet et kodeks benævnt som The Nürnberg Code. Det er en række etiske principper. Det er ikke en egentlig konvention, altså en folkeretlig bindende ordning, udviklet for at kriminalisere medicinske eksperimenter på mennesker. Det er alene et kodeks som ordet tilsiger.

Hvis man nævner både navnet og fænomenet dr. Mengele, så får man associationer til, hvorledes det kan gå galt, når pseudovidenskab og almindelig menneskelig ondskab går hånd i hånd. 

Overført til vor tid kan man stille sig det spørgsmål, om de ledende virologer, der anbefaler vaccineudrulningen, her under også Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i fremtiden vil blive omtalt som vor tids udgaver af dr. Mengele, som udførte medicinske eksperimenter på kz-fanger i Auschwitch-Birkenau under 2. verdenskrig.

Ondskaben er næppe til stede hos tidens sundhedsmyndigheder, men det at undertrykke en videnskabelig viden om skadelige egenskaber til fordel for et politisk systematisk narrativ om vaccineudrulning kan fremtidigt gøre sammenligningen relevant.

Søren Brostrøm har kontinuerligt gjort kål på den faktuelle viden han har. Man kan ikke som sundhedsdirektør lancere et udtryk som ”færdigvaccineret”, når man ved, at begrebet ikke er til stede med den viden, man har om virkningen af eksperimentalmedicinen. 

Man kan ikke som sundhedsdirektør tillade sig at undlade at omtale det eksperimentelle, der ligger i at afprøve laboratoriemedicin, som ikke falder ind under begrebet vaccine. Man har en pligt til at holde fagligheden i hævd over for det politiske narrativ ellers er der slet og ret tale om prostitution fra en sundhedsdirektørs side.

Træd i karakter og tag konsekvensen af forsøg på politisk intimidering, hvis den måtte forekomme, ellers risikerer man at få historiens dom på nakken.

Men, tilbage til Nürnberg-kodekset. Det omhandler ti punkter i forhold til, i hvilket omfang eksperimenter på mennesker må anses for at være lovlige. Nürnberg-kodekset er relevant i og med man må lægge til grund, at menneskeheden udsættes for et medicinsk eksperiment.

Frivillighed eller samtykke er som punkt 1 en forudsætning for at afkriminalisere et medicinsk eksperiment på mennesker. Hvor meget frivillighed der ligger i kontinuerligt at indskrænke forsamlingsfrihed og social bevægelighed for uvaccinerede kan man diskutere, når politikernes og myndighedernes hensigt er at gennemtvinge vaccination af hele befolkningen.

Allerede her foreligger en overtrædelse af Nürnberg-kodekset, uden at det i øvrigt må anses for nødvendigt at fastslå, at medicinen er af eksperimentel karakter, for det er den, og at frivillighedsprincippet i stigende grad bliver indskrænket til at have en tvangsmæssig karakter.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Medierne som Big Brother-aktører – Efterdønningerne af det amerikanske valg

Punkt 2 i Nürnberg-kodekset er et krav om, at anvendelsen af eksperimenter på mennesker skal have en gavnlig samfundsmæssig karakter og ikke have en virkning af mere tilfældigheds præget karakter. Men, her må man lægge til grund, at Nürnberg-kodekset overtrædes al den stund, at der ikke foreligger nogen videnskabelig evidens for hverken virkning på kort sigt eller bivirkning af stoffet på mennesker på langt sigt.

Videre er det som punkt 3 et krav, at eksperimentet anvendelsesmæssigt først skal basere sig på dyreforsøg og en almen kendt videnskabelig viden, før man kan godtgøre brugen på mennesker. Ord er også i den sammenhæng nærmest overflødige set med de kritiske briller. Man har anvendt vaccinerne på kaniner i 90’erne, men ophørte hermed, da bivirkningerne var for store. Hvorfor skulle der i så fald ikke være bivirkninger ved anvendelsen på mennesker?

Overdødeligheden ved anvendelsen af eksperimentalmedicinen har allerede vist sig at udgøre 250% i forhold til alle tidligere kendte vacciner anvendt i de sidste 30 år. Og det på kun godt et år.

4. punkt i kodekset er, at for at kunne berettige eksperimental medicin på mennesker, må eksperimentet ikke skabe unødvendig fysisk eller psykisk skade. Man kan kun gisne om, hvad er gemmer sig under toppen af det isbjerg, som spike- proteiner i kroppen kan forvolde af ødelæggelse på det menneskelige immunsystem.

At vaccinerede kontinuerligt smittes og spreder smitte er et udtryk for, at virkningen af indsprøjtningen aftager, men at stoffet til gengæld efterlader et beskadiget immunsystem for tid og evighed i de vaccinerede. Man beskadiger det forunderlige legeme, vi har fået fra vores skaber. Kort og godt.

Som punkt 5 i kodekset må ingen medicinske forsøg finde sted på mennesker, hvor der måtte forekomme en risiko for dødsfald eller skadeforvoldende faktorer. Også på dette punkt må man lægge til grund, at Nürnberg-kodekset er overtrådt med henvisning til den konstaterede overdødelighed, og de risici der er for langtidsvirkninger på immunsystemet.

Som punkt 6 i Nürnberg-kodekset må risikofaktoren ved at anvende eksperimentelle forsøg ikke overstige det menneskelige behov, som eksperimentet forsøger at løse for menneskeheden. Man må lægge til grund, at der er tale om en proportionalitets betragtning mellem anvendelse og risikovurdering. Også på dette punkt kan man med rette rejse et spørgsmål, om ikke Nürnberg-kodekset overtrædes med vaccineudrulningen.

Med en overlevelsesrate på 99,7 pct. kan anvendelse af et verdensomspændende eksperimentelt forsøg næppe siges at være proportionalt, set i forhold til den stribe af usikkerhedsfaktorer, som er blevet påpeget af ledende forskere og fagfolk. Sidstnævnte set i forhold til de skadevirkninger indsprøjtningerne forvolder, her under de mange dødsfald blandt unge, hidtil raske mennesker.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Den dag da sportsjournalismen (også) blev politisk

Med en dødelighed, der rammer et segment, der gennemsnitligt er 82 år, og med forud bestående lidelser i forbindelse med covid-19, hvorfor så gennemtvinge et verdensomspændende medicinsk eksperiment, der reelt kan lægge verden øde eller påføre menneskeheden fatale sundhedsmæssige konsekvenser?

Som 7. punkt skal der ifølge Nürnberg-kodekset sikres, at der end ikke er en fjernrisiko for skader på de involverede parter, hvis man foretager menneskelige medicinske eksperimenter. Man kan med rette stille sig spørgsmålet om, i hvilket omfang myndigheder og politikere har sikret sig, at eksperimentet med de for tiden påståede vacciner er fremtidssikret, eller om man blot har en politisk agenda om at gennemtvinge en anvendelse af dem. Det sidste synes oplagt at være tilfældet. Ethvert spor af videnskabelig evidens er forladt til fordel en politisk dagsorden. 

Som punkt 8 er det et krav, ifølge Nürnberg Kodekset, at kun fagligt uddannede personer må gennemføre eksperimenter, og det er tillige et krav, at der skal følges et forsigtighedsprincip. Hvordan kan man hævde, at dette er tilfældet, når man ingen videnskabelig evidens har for bivirkning af eksperimentalvaccinerne? Netop forsigtighedsprincippet var det helt grundlæggende, om man vil, selve kernen i baggrunden for, at Nürnberg-kodekset blev skabt.

Som 9. punkt er det et krav til lovligheden af et medicinsk eksperiment på mennesker, at den eller de involverede på ethvert tidspunkt skal kunne bringe forehavendet til ophør. Men, hvornår stopper kravet om vaccination? Hvornår er der tilført tilstrækkelig med booster injektion til, at varigheden af en eller anden form for beskyttelse overstiger en kortere periode? Formentlig aldrig.

Derfor var det en tilståelsessag, når den af regeringen anvendte virolog, Allan Randrup, tilkendegav, at tredje stik ikke forhindrede en smitte. Altså en erkendelse af at man for åben skærm tidligere havde løjet om virkningen omkring smittefaren. 

Man må spørge sig selv, hvor begrebet faglig integritet og myndighedsmæssig faglighed blev af midt i strømmen af fake news fra sundhedsmyndighederne? Vi gjorde kun, hvad vi fik besked på, som SS Einsatz-lederne fra østfronten fremsagde i forsvaret under Nürnberg-processen, efter at de havde mejet tusinder af jøder ned med maskingeværer. Med SS-officer Adolf Eichmann som det måske bedste eksempel under krigsforbryderprocessen mod ham i Tel Aviv i 1960. Vi vidste ikke bedre, vil en grå og ældre udgave af Brostrøm måske engang udtale, når et ansvar skal fastlægges.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Musketereden er en illusorisk sikkerhedsgaranti

Som sidste og 10. punkt er det et krav til lovligheden af et menneskeligt medicinsk eksperiment, at videnskabsfolk til enhver tid skal være rede til at afslutte eksperimentet, hvis der er grund til at tro, at der kan opstå skade eller dødsfald blandt de involverede.

Det er op til læseren af dette selv at vurdere, i hvilket omfang fagfolk har været i stand til med videnskabeligt belæg at kunne beskrive de langsigtede bivirkninger af eksperimentalvaccinerne som underordnede og acceptable. Jeg har dem endnu til gode. 

Sammenfattende er der ingen tvivl om, at en gennemgang af Nürnberg-kodekset bringer vaccinemandaterne i strid med både ordlyd og forarbejder til regelsættet. At man ikke har en lovfæstning af kodekset er underordnet i og med de standarder kodekset oplister er internationalt anerkendte og har været det siden 1947.

Det sagsanlæg, som en række vaccinekritikere og advokater har indledt mod Bill Gates og lederen af World Economic Forums stifter, Klaus Schwab, for forbrydelser mod menneskeheden i Haag, får sikkert mange vaccinetilhængere til at trække på smilebåndet. 

Spørgsmålet er, hvem der ler sidst, dem der berettiget eller uberettiget tillader sig at sætte spørgsmål ved det Corona-narrativ, verden p.t. fungerer efter, eller dem, der tjener milliarder på vaccinerne og i øvrigt tilegner sig magtpositioner af en karakter, uden at de kan gøres ansvarlige? 

Afslutningsvis kan man stille sig det relevante spørgsmål, om vores hidtidige verdensorden fortjener at fortsætte, når den har så let ved at krakelere eller om den overhovedet er i stand til at fortsætte, når der ikke skal mere til at erodere den civiliserede fernis på mindre end 24 måneder?

Som jeg vurderer det befinder verden sig her og nu i sammen åndelige tomrum som efter 1. verdenskrig, hvor alle illusioner om en fortsat verdensorden på de hidtidige betingelser blev betvivlet. Millioner var døde, og Europa var kastet ud i ødelæggelse og økonomisk kaos. Forfatteren, Oswald Spengler, omtalte tiden som Der Untergang des Abendlandes, Europas og den vestlige kulturs undergang. 

Vi har for længst passeret det punkt her i 2022. En salamimetode er det snigende våben, der anvendes til at frarøve folk den frihed, og de rettigheder, de før tog for givet. 

Den der ikke lærer af historien, er dømt til at gentage den.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)