Klumme: Hvis ikke USA’s højesteret følger forfatningen, må Trump regere via dekret


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Michael von Qvalen

I relation til Demokraternes åbenlyse valgfusk har der indtil videre været over 50 sagsanlæg i svingstaterne Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin, Nevada og Arizona, som alle er blevet afvist af de pågældende staters domstole. Når medierne fortæller dette, hvad de gør med stor fornøjelse, så sker det selvfølgelig under indflydelse af deres patologilignende løgnagtighed. Således hedder det, 1) at de mere end 50 afviste sager dokumenterer, at der ikke er beviser for valgfusk, og 2) at det er Trump himself, som har tabt de mere end 50 sager. Sandheden er imidlertid, at 1) stort set alle sager enten pure er blevet afvist uden en undersøgelse/prøvelse af deres substans (beviserne for valgfusk) eller afvist grundet teknikaliteter, og 2) at sagerne langt overvejende er anlagt af lokale republikanere, valgmænd, advokater mfl., og kun et fåtal af Trump.

Både Rudy Guiliani, leder af Trumps advokatteam, og advokaten Sidney Powell fra bevægelsen ”We the People”, har tidligere udtalt, at de ikke havde forventninger til, at domstolene i svingstaterne ville dømme til deres fordel. Der har vel nok været et håb om, at de ville, men nævnte domstole har vist sig nøjagtigt lige så korrumperede, partiske og kujonagtige, som på forhånd frygtet.  Derfor har Trump/Guiliani og Powell fra start været indstillet på, at deres sager ville ende i højesteret, men da det er lovformalia, at en civilretssag først skal igennem delstatsdomstolene, har man nødvendigvis måtte gå denne vej.

Trump/Guiliani og Powell har sager, som nu er tæt på højesteret og onsdag den 16. december ramte den første fra Powell denne ret. Sagen er nu ”docketed”, hvilket vil sige, at højesteret vil vurdere, om den er egnet til at blive hørt/behandlet i samme ret.

Det må dog siges at være noget foruroligende for republikanerne, at 2 af ovennævnte mere end 50 sager har været omkring højesteret med værst tænkelige resultat for republikanerne/MAGA bevægelsen, dvs. de er blevet afvist. Det drejer sig om en sag anlagt af en gruppe republikanske politikere i Pennsylvania med Mike Kelly, medlem af Repræsentanternes Hus, i spidsen. Substantielt hed det i anklageskriftet, at Pennsylvania havde ændret reglerne for brevstemmer, så disse var i strid med den amerikanske forfatning. Kelly et al. mente derfor, at de 2.5 millioner brevstemmer, som var indgivet i Pennsylvania, var ugyldige (”illegal votes”). Kelly et al. ønskede derfor, at certificeringsprocessen i Pennsylvania af Joe Biden som præsident skulle stoppes øjeblikkeligt (”immidiate emergency injunction”). Uden at forholde sig eksplicit til anklageskriftets kvalitative indhold, afviste højesteret (den 8. december) at stoppe processen i Pennsylvania. Case closed!

LÆS OGSÅ:  Klumme: Enhedslisten spiller højt spil i København

Få dage efter, den 11. december, afviste højesteret en sag, som staten Texas havde lagt an mod de fire svingstater Pennsylvania, Michigan, Wisconsin og Georgia. Texas anklagede de fire for ulovligt at have ændret valgprocedurerne i relation til afstemning via brev, herunder for direkte valgfusk på valgstederne. For at en delstat kan anlægge sag mod en anden delstat, kræver det, at den anklagende delstat har en konkret/fysisk interesse, som er blevet knægtet/skadet af den anden delstat. En sådan interesse kaldes i amerikansk lov for ”standing”. Hvis f.eks. en delstats retmæssige adgang til vandressourcer knægtes af en anden delstat, så er der tale om, at den forulempede stat har ”standing”. Texas mente, at statens vælgere her var blevet knægtet af stemmesvindlen i de fire delstater, idet hver ugyldig stemme i disse fire ophævede en gyldig stemme i Texas (og andre stater). Ifølge højesteret var dette ikke en tilstrækkelig konkret interesse, hvorfor retten dømte, at Texas ikke havde ”standing” og dermed heller ikke havde ret til at blande sig i, hvordan de andre delstater gennemførte deres valg – fusk eller ej. Case closed!

Medierne udskreg selvfølgelig – på sædvanlig manipulerende, løgnagtig vis – straks dommene i de to sager som værende udtryk for en frifindelse af svingstaterne for valgfusk. Dette var der overhovedet ikke tale om. I begge tilfælde baserede afvisningen sig, som fremgået, eksplicit på teknikaliteter, ikke på substans (”merit”).  Alligevel skuffede afgørelserne, ikke mindst i Texas-sagen, de mange millioner Trump-tilhængere. Trump selv udtrykte sin store skuffelse både verbalt og i tweets. ”The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage!” skrev han på twitter (den 11/12). Det er da også svært at fordøje, at en højesteret bestående af 6 republikanere og 3 demokrater vendte det blinde øje til selve substansen i en sag af ekstrem vital betydning for republikanerne og, i det store billede, demokratiet. Vær sikker på en ting, kære læser: En højesteret bestående af 6 demokrater og 3 republikanere ville i en sag af så afgørende betydning og med modsat fortegn uden så meget som at blinke have kørt republikanerne midtover.

Peter Navarro, økonomisk rådgiver for Trump og direktør for det Hvide Hus’ kontor for handel og produktion, fremlagde den 17. december gennemgribende analytisk rapport om svindlen ved præsidentvalget. Som empirisk grundlag angiver Navarro bl.a. de mere end 50 anlagte retssager, som nævnt ovenfor i denne klumme, ligeledes tusinder af beviser for valgsvindel i form af edsaflagte vidnesbyrd (= udsagn med strafansvar op til 5 år), analyser fra tænketanke, fotos og videoer, der dokumenterer svindel, offentlige kommentarer og pressedækning.

LÆS OGSÅ:  Verden vil bedrages

Med udgangspunkt i 6 svingstater (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada og Arizona) udleder og opstiller Navarro i rapporten 6 overordnede svindel-kategorier: ”1) outright voter fraud, 2) ballot mishandling, 3) contestable process fouls, 4) equal protection clause violations, 5) voting machine irregularities, and 6) significant statistical anomalies”. På basis af analyserne træffer Navarro to hovedkonklusioner: 1) Mønstre af uregelmæssigheder og fusk var så konsekvent forekommende på tværs af de 6 svingstater, at der må have været tale om en koordineret strategi hos Demokraterne, og 2) Antallet af ugyldige stemmer i de 6 svingstater overstiger langt (”dwarf”) det antal stemmer, det påstås, at Biden har vundet med.

Og som Navarro sagde det på nyhedsmediet Newsmax (den 18. december): ”Those states were flat out stolen from president Trump (…) We can’t as a nation which is supposed to have the greatest democracy in world history, we can’t inaugurate an illegal and illegitimate president who a large segment of this country thinks has stolen the election”.

Trump-siden har, som nævnt, ikke haft den store tiltro til delstaternes domstole, og har håbet på, at højesteret trods alt ville dømme med grundlag i den amerikanske forfatning, hvilket jo er det, den er sat i verden til at gøre, og ikke med grundlag i eget had til Trump og/eller angst for Demokraternes /mediernes/eliternes ekstreme had og voldsparathed. De to ovennævnte højesteretsdomme peger desværre i den modsatte retning. Derfor er flere og flere republikanere/Trump-tilhængere – bl.a. Sidney Powell, Lin Wood, Michael Flynn, mfl. – begyndt at tale om, ja, direkte opfordre Trump til, at han bør bruge det præsidentielle dekret (”Executive Order”), som han udstedte den 12. august 2018. Ifølge nævnte dekret kan præsidenten, hvis der er begrundet mistanke om, at udenlandske kræfter har haft indflydelse på valget, indtil 45 dage efter samme valg foranstalte undersøgelser, der i sagens natur vil udsætte valgafgørelsen og måske ændre samme.

Der er både klare indikationer på og rapporter om bl.a. kinesisk indflydelse på valget. F.eks. er de svindelbehæftede Dominion-computere produceret i Kina, og der er rapporter om, at samme computere under valget var i direkte kontakt med internettet (hvad der er ulovligt) og herunder havde målrettet kontakt til servere i Frankfurt i svindeløjemed. Ligeledes har den åbne adgang til nettet gjort valget sårbart overfor hackere i almindelighed.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Handelskrig mellem USA og EU eller: Retfærdighed sker fyldest

Yderligere er der også røster, f.eks. Michael Flynn, der foreslår en militær indgriben for at tvinge delstater/valgsteder til at give adgang til Dominion-computerne, så disse kan underkastes en uvildig undersøgelse. Noget som samme delstater/valgsteder mærkeligt nok ikke er interesseret i at gøre frivilligt, hvilket ellers ikke burde være noget problem, hvis de intet har at skjule.

Skåret helt ind til benet forholder sagen sig altså således, at en part mener, at der har været valgsnyd, mens den anden mener, at det har der ikke. Man kan derfor under ingen omstændigheder afgøre valget ved, at den ene part uden videre fastslår: Vi beslutter, at det er os, der har ret! For at nå en demokratisk og retfærdig afgørelse, må sagen derfor underkastes en gennemgribende og upartisk undersøgelse med begge parters fulde deltagelse. At udråbe Joe Biden som valgets sejrherre på nuværende tidspunkt og dermed ignorere tusindvis af edsaflagte vidnesbyrd og andet bevismateriale svarer til, hvad en diktator i en ”bananrepublik” ville gøre og er simpelt hen ikke en demokratisk option! Det er anti-demokratisk! Det uansvarligt! Det er fuldstændig uacceptabelt!

Advokaten Lin Wood fra bevægelsen ”We the People” tweetede den 17. december følgende om de to republikanske højesteretsmedlemmer, John Roberts (højesterets formand) og Stephen Breyer:  “In discussing @realDonaldTrump in phone conversation in 19/8, Justice John Roberts stated that he would make sure “the mother fucker would never be re-elected.” Roberts engaged in phone conversations with Justice Stephen Breyer discussing how to work to get Trump voted out.”

Lin Wood siger, at han har dokumentation for citatets ægthed og at han har overgivet det til tredjepart, så det er beskyttet. Man kan dog undre sig over, hvorfor han ikke bare fremlægger dokumentationen samtidig med, at han overdrager en kopi til tredjepart?

Under alle omstændigheder, som fremgået ovenfor, så er tilliden til højesteret blandt republikanerne begyndt at smuldre. Hvis ikke denne USA’s øverste retsmyndighed fremover følger landets forfatning, men handler med grundlag i en antipati til Trump og angst for/sympati med Demokraterne, så har præsidenten kun en mulighed, hvis han vil have en fair valgafgørelse: Han må regere provisorisk via dekret og foranstalte en retfærdig undersøgelse gennemført af republikanerne og de demokratisk indstillede hos Demokraterne.