Klumme: Statsministerens kommende pressemeddelelse


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Antallet af oppositionskrav og for samfundet forstyrrende forordninger har nu nået et omfang, hvor jeg som landets øverste ansvarlige politiske leder ikke kan forholde mig tavs og afventende. Det er uholdbart, at regeringen vedvarende får kritik for de coronatiltag, den har stået på mål for. De hidtidige foranstaltninger har vist sig både utilstrækkelige og i nogle tilfælde skadelige. Det er væsentligt, at regeringen og jeg som statsminister får yderligere kontrol.

I en for landet og verden så alvorlig situation, der har I borgere mest af alt brug for handlekraft og resultater. Jeg har en demokratisk pligt til at handle på dels det politiske flertal, regering råder over, og dels på de råd, som fagkundskaben tilstiller regeringen og dens ministre.

De ledende sagkundskaber inden for vores juridiske og sundhedsfaglige områder, rigspolitichefen samt forsvars- og efterretningschefen har sammen med de relevante ministre og partiledere fra regeringens støttepartier været til møde i statsministeriet for at briefe mig på mit kontor. Mest af alt blev mødet afholdt for, at det kunne tilkendegives, hvilke behov man har brug for at kunne tackle pandemisituationen og opnå en bedre styring af samfunds funktionerne, herunder medierne. Vi har fra regeringens side grebet ned i værktøjskassen og samlet de tungeste våben og virkemidler for at sætte hårdt mod hårdt.

Samtidig kan det tilkendegives, at regeringens foranstaltninger sker i overensstemmelse med de fælles EU-regler vedtaget med et flertal i EU-parlamentet.

LÆS OGSÅ:  Klumme: En stridbar og modig islamkritiker

Alternativet er, at vi om føje tid får tilstande, som vi på sigt ikke vil være i stand til at håndtere.

Regeringen og dens støttepartier er derfor blevet enige om, at iværksætte handlingsplanen “Nat og tåge”, der blev påbegyndt midnat til i dag. Hovedpunkterne lyder:

  • Udgangsforbud mellem kl. 20-08 i hele landet samt militær undtagelsestilstand

 

  • Lukning og afvikling af private virksomheder, det være sig enkeltmandsvirksomheder samt enhver anden form for juridisk konstellation, der kan betegnes som privatdreven, det være sig aktie-, anparts-, andels- og andre typer af juridiske sammenslutninger, der igen kan betegnes som et udtryk for private initiativer.

  • Fra midnat til i dag vil det således kun være det offentlige, der driver de nu af staten overtagne virksomheder. Virksomhederne vil blive drevet i overensstemmelse med de foreløbige forordninger, som erhvervsministeren har ladet sine embedsmænd udarbejde.
  • Hjælpepakker vil samtidig blive gjort overflødige.
  • Dagligdagen vil fortsætte efter udløbet af undtagelsestilstanden som altid for jer borgere, og den eneste ændring vil være de konkrete nye retningslinjer, som virksomhederne vil skulle drives og indordnes under
  • Epidemiloven vil fremadrettet medføre krav om permanente ændringer i forsamlings- og ytringsfriheden af hensyn til nedbringelse af smitterisikoen. Der lægges op til grundlovsændringer.
  • Regeringen har iværksat bestræbelser på at imødegå de protester og krav, som virksomhedsejere forventeligt ville fremkomme med. Der er i justitsministeriets regi udarbejdet retningslinjer, der fastlægger de nye kompetencer og redskaber, som politi- og forsvarsstyrker skal arbejde under for at kunne indrette samfundet på.
LÆS OGSÅ:  Terroren kender ingen grænser – kender du disse korancitater? Allah akbar!

  • Genopdragelseslejre for uintegrerbare elementer og dissidenter er under konstruktion. De forventes at være midlertidige, men ordningen vil kunne forlænges, så længe foranstaltningerne er nødvendige.

  • Oppositionslederne er tilsvarende blevet stillet et ultimatum om at indordne sig det Danmark, vi fra regeringens side har valgt at kalde “Det grøn-røde paradis”, eller lade sig blive omfattet af de nye retningslinjer fastsat i “Den elementære forståelse for samfundssind”, vi fra regeringen og dens støttepartier har ladet udarbejde.

  • Uroligheder og ethvert optræk til modvilje mod de nye tiltag vil blive imødegået og omfattet af de midlertidige nødforordninger, som regeringen har ladet iværksætte.

På egne vegne vil jeg rette en tak til regeringens støttepartier for deres velvilje og evne til at forstå den alvor, hvormed landet befinder sig i.

Samtidig vil jeg takke for den tid, vi har haft grundlovssikrede rettigheder her i landet. En tak skal der lyde til grundlovsfædrene fra årene 1849 og i de øvrige år, hvor grundloven blev revideret. I har haft jeres tid. Nu er en anden tid oprundet, en tid som jeg med stor glæde hilser velkommen.

Mette Frederiksen, Statsministeriet, København den 15.11 2020.