Klumme: Et fælles nationalkonservativt program


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Klaus Ewald

Danmark har såvel med de forrige regeringer som den nuværende haft en alt for lemfældig tilgang til at ville beskytte den danske velfærdsstat og det danske folk mod indvandring fra 3. verdenslande. Dette særlig i forhold til indvandring og migration fra lande med islamisk baggrund.

Hvis udviklingen fortsætter, vil Danmark om en generation have mistet den sammenhængskraft og den religiøse og kulturelle baggrund, som har kendetegnet nationen siden nationalstatsbegrebet opstod.

Det nationalkonservative Danmark burde kunne samles om følgende fremtidige værdipolitiske målsætning for at signalere, hvilket alternativ der kan vælges væk fra den liberalistiske og socialdemokratiske samfundsmodel:

Sikring af den ydre grænse

En permanent og effektiv grænsekontrol er forudsætningen for, at Danmark består som nation. EU’s manglende evne til at beskytte unionens ydre grænser medfører en fortsat indvandring og familiesammenføring af folk med ikke-vestlig baggrund i et omfang, som er uholdbart. Det vil på sigt ændre Europas og Danmarks befolkningsmæssige, kulturelle og religiøse fundament væk fra en vestlig, demokratisk orientering.

Fremtidsperspektivet for EU-området med den igangværende indvandring vil medføre en befolkningsudskiftning og fundamental ændring af Europas kulturelle og religiøse fundament. Danmark skal i videst muligt omfang selv og via EU-samarbejdet sikre en ændring af både regler og praktisk håndtering af udlændingepolitikken for at imødegå udviklingen.

Det bør gennemføres via en lovgivning, som sikrer repatriering og et fuldstændigt stop for spontan asylansøgning til Danmark. Allerede tildelte flygtningeophold bør ikke afstedkomme integration for de berørte i det danske samfund

Det nationalkonservative Danmark har den opfattelse, at de med Schengen-aftalen forbundne regler virker i forhold til at fremme ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet.

Det nationalkonservative Danmark har som følge heraf den opfattelse, at udlændinge- og EU-politikken ikke kan skilles ad. Det er to sider af samme sag. Som tredje dimension kan den internationale konventionspolitik og den heraf følgende regulering ikke adskilles fra den politik, det nationalkonservative Danmark lader indgå som en af sine mærkesager på udlændingeområdet

LÆS OGSÅ:  Klumme: USA's demokrater lægger op til krig mod befolkningen

Indtil en udtræden af EU bliver aktuel, bliver der i EU-sammenhæng arbejdet for at fremme de politiske interesser og det samarbejde, der i videst muligt omfang sikrer nationalstaternes ret til selv at regulere udlændingepolitikken. 

Det nationalkonservative Danmark vil arbejde for, at Danmark udtræder af internationale konventioner, som hindrer Danmarks ret til selv at regulere, hvilke borgere der skal kunne tage ophold i landet.

Det nationalkonservative Danmark vil arbejde for, at Danmark selv fastsætter regler, der såvel eksternt i forhold til grænsekontrol som internt i forhold til sikring af danskernes interesser medvirker til en nedbringelse af antallet af borgere med udenlandsk baggrund.

Det nationalkonservative Danmark vil arbejde for at etablere konkrete tiltag for hjælp i nærområder, hvor der er behov for flygtningebistand. På den måde vil Danmark kunne udfylde de grundlæggende krav, der følger med Danmarks tiltræden til FN’s flygtningekonvention. Det nationalkonservative Danmark vil med andre ord arbejde for, at danske skatteborgerpengene kanaliseres hen, hvor de bedst virker.

Sikring af den indre grænse

Udgangspunktet for det nationalkonservative Danmark er, at såvel EU- som konventionsmæssig lovgivning bør tillempes den interne danske lovgivning, som giver danskerne de bedste vilkår for at sikre såvel velfærdssamfund, sammenhængskraft og sikkerheden i landet.

EU-politikken

Danmark bør konsekvensmæssigt forlade EU. Det bør ske efter såvel en folkeafstemning som en forhandling om udtrædelsesvilkårene.

Sociallovgivningen

Det nationalkonservative Danmark bør arbejde for, at de med velfærdssamfundet forbundne rettigheder kun bør gælde for danske statsborgere, idet rettigheder og forpligtelser bør følge statsborgerskabet.

Repatriering

Det nationalkonservative Danmark bør arbejde for, at opholdsgrundlag for udlændinge uden selv forsørgelsesgrundlag bør bortfalde efter en periode på 6 måneder uanset varighed af ophold og tilknytning til landet.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Ulve i fåreklæder – Det radikal-islamistiske Muslimbroderskab

Der bør ikke følge tilskud med ved repatriering. Danmark er hverken konventionsmæssigt eller i øvrigt forpligtet hertil. Der bør maksimalt dækkes udgifter til hjemrejse og mindre beløb til sikring af den første tid efter at repatriering har fundet sted. Der bør samtidig ikke være nogen fortrydelsesret i forhold til repatriering.

Der bør arbejdes på at sikre, at lovgivningen i forhold til repatriering gennemføres med en optimal kontrol i forhold til, at ophold for allerede meddelte asylbegrundende tildelinger tidsmæssigt bliver af så kort varighed som mulig.

Kultur- og værdipolitikken

Der bør via kulturpolitikken arbejdes for at sikre dansk frisind og danske kerneværdier samt gennemførelse af de i grundloven indsatte frihedsrettigheder i videst muligt omfang. Der bør arbejdes for et stop for tilskud til muslimske friskoler og et stop for muslimske særhensyn i det offentlige rum.

Islams værdigrundlag strider på afgørende vis mod danske kerneværdier om kønnenes ligestilling og dansk frisind. Islam udgør en trussel mod alt dansk. Målsætningen bør derfor være et forbud mod islam.

Det nationalkonservative Danmark har respekt for andre kulturer, etniciteter og religioner. Men der skal arbejdes for at sikre, at dansk kultur, sprog og at danske kerneværdier i enhver sammenhæng har forrang i det offentlige rum. Det nationalkonservative Danmark anser de med mangfoldighedspolitikken følgende krav som en trussel mod danskheden.

Det nationalkonservative Danmark bør inden for grundlovens rammer arbejde for at fremme konkrete lovgivningsmæssige tiltag til inddæmning af islamisering i det offentlige rum. Som følge heraf bør moskebyggeri finansieret via udenlandske kanaler forbydes og moskebyggeri begrænses mest muligt, indtil forbud mod islam kan gennemføres

Oplysningsarbejde

Det nationalkonservative Danmark vil arbejde for et oplysningsarbejde over for befolkningen i form af videregivelse af informationer om den fremtidige befolkningssammensætning ved fortsat indvandring. Oplysningsarbejdet skal baseres på oplysninger fra Danmarks Statistik, fagfolk og viden fra de på universiteterne relevante institutter.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Når man vælger en klovn, får man et cirkus

Oplysningsarbejdet skal synliggøre, hvilke konsekvenser migration og indvandring vil have for det danske samfunds struktur, økonomi, kultur, skoler, sygehuse og kriminalitet i fremtiden.

Oplysningsarbejdet skal fremmes i videst muligt omfang for at sikre dansk kultur og værdipolitik for at modvirke den af medierne ofte forvrængede og manipulerede informationspolitik på udlændingeområdet.

Retspolitikken

Retspolitikken på udlændingeområdet bør tage udgangspunkt i, at der en tæt sammenhæng mellem kriminalitet og indvandring/migration.

Der bør arbejdes for, at udvisningsreglerne for statsborgere med udenlandsk baggrund frigøres fra konventionsmæssige bestemmelser. Dansk udvisningslovgivning bør fungere så effektivt som muligt således, at vi undgår, at lovovertrædere fortsat sikres ophold i Danmark som følge af international konventionslovgivning.

Der skal arbejdes for, at den til enhver tid gældende lovgivning tillempes på en måde, så danskernes sikkerhed har forrang frem for de hensyn, der følger af internationale konventioner og praksis

En førstegangslovovertrædelse af en straffelovgivning bør som udgangspunkt medføre en udvisning. Betingede udvisninger bør begrænses til særlovgivning og området for betingede lovovertrædelser.

Politi, anklagemyndighed og retsvæsen bør i videst muligt omfang tilføres midler og arbejdsredskaber, der sikrer gennemførsel af lov og orden i forhold til udlændinge området

Fremtidig udlændingepolitik

Det nationalkonservative Danmark vil overordnet arbejde for, at Danmark bliver det førende land i Europa i forhold til innovativ nytænkning inden for sikring af nationale hensyn. 

Danmark bør på den ene side tilpasse sig den fremtidige udvikling i verden, men på den anden side i videst muligt omfang sikre, at det Danmark, vi kender, og som vi har til låns fra tidligere generationer, bliver opretholdt kulturelt, værdi- og befolkningsmæssigt.